Privacyverklaring

Padel Inside zet zich in voor duidelijke communicatie, efficiëntie en transparantie. Wij hechten veel waarde aan openheid over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en verwerken deze conform de geldende privacywetgeving.

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING? 

Dit privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Padel Inside persoonsgegevens verwerkt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën: 

 • Bezoekers van onze website 
 • Leden van Padel Inside 
 • Ontvangers van Padel Inside nieuwsbrieven en andere mailings 
 • Potentiële klanten van Padel Inside 
 • Personen die betrokken zijn bij een procedure of transactie waarbij Padel Inside als belanghebbende optreedt 
 • Derden die met Padel Inside communiceren 
 • Medewerkers van Padel Inside 
 • Alumni & stagiaires 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT PADEL INSIDE? 

Padel Inside verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens je bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen. 

Door jou aan Padel Insideverstrekt: 

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de registratie van je lidmaatschap 
 • Persoonsgegevens die je aan Padel Inside verstrekt in het kader van events, lessen, trainingen of ingeschreven nieuwsbrieven 
 • Persoonsgegevens ontvangen via onze website: 
 • Gegevens aangaande jouw bezoek aan onze website 
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee je onze website hebt bezocht, bijvoorbeeld jouw IP adres 
 • Jouw surfgedrag en interesses 
 • Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen: 
 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms 
 • Overige op je betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het uitvoeren en onderhouden van je lidmaatschap 

WAAROM VERWERKT PADEL INSIDE JOUW PERSOONSGEGEVENS?  

Padel Inside gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:  

 • Het uitvoeren van de overeenkomst  
 • Het onderhouden van contact en met je communiceren 
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor je interessant kunnen zijn 
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website 
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening 
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken 
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van onze medewerkers betrekking hebbende op de Arbeidswet en onze loonadministratie 

DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS 

Padel Inside neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Padel Inside toegang hebben tot jouw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Padel Inside hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij je via info@padelinside-zwolle.nl contact op te nemen met ons. 

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN 

In bepaalde gevallen kan het voor Padel Inside noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht: 

Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals fitnessprogramma’s, zwemlesprogramma’s en dergelijke 

Derden, zoals toezichthouders, deurwaarders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen 

Externe leveranciers in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden 

Doorgifte van jouw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. 

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Padel Inside is in dat geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Padel Inside en dus op verzoek en conform instructie van Padel Inside handelt, sluit Padel Inside met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet. 

GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE 

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat Padel Inside jouw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet Padel Inside er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening. 

GRONDSLAGEN

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Padel Inside baseert Padel Inside zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij jouw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer je geen lid bent, het ontvangen van commerciële communicatie. 

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Padel Inside zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor cliënten en actieve contacten van Padel Inside. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden. 

BEWAARTERMIJNEN

Padel Inside bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang Padel Inside dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen. 

JOUW RECHTEN 

Je kunt Padel Inside verzoeken je gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heb je het recht om de gegevens die wij van je in ons bezit hebben op te vragen. Wil je van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen meer ontvangen? Je kunt je op elk moment uitschrijven via info@padelinside-zwolle.nl. 

Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Padel Inside zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

KLACHTENREGELING

Bij Padel Inside hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze cliënten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in jouw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij de clubmanager van je Padel Inside vestiging. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Kom je er dan niet uit, dan kun je gebruik maken van onze klachtenprocedure. Voor meer informatie neem je daarover contact op via info@padelinside-zwolle.nl. 

Je hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Padel Inside in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

STATEMENT AAN VERANDERINGEN ONDERHEVIG 

Padel Inside behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Padel Inside dit onder jouw aandacht brengen. Niets in deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Padel Inside en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen. 

Laatste moment van wijzigen: 15/03/2024 

COOKIES 

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in. Met deze cookies kunnen wij informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen content of advertenties aan op jouw interesses. 

COOKIES OP DE WEBSITE 

Om de website ervaring te optimaliseren, maakt Padel Inside gebruik van cookies zodat gebundelde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker. 

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. 

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij jouw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt jouw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Padel Inside. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden. 

Wil je meer informatie over het gebruik van deze cookies, mail dan naar info@padelinside-zwolle.nl 

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS 

Padel Inside maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Padel Inside. Padel Inside heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. 

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Padel Inside krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren. 

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU – US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.